Chcę wyłączyć wskazówki

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

korzystając ze Sklepu Internetowego przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Niniejszej dokument, odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz przepisów krajowych, obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, regulujących zasady przetwarzania danych osobowych.

I Administrator Danych

Administratorem danych  jest „JAG” PPH Spółka z o.o.  z siedzibą w Liskowie (62-850), ul. Słoneczna 6, zwanym dalej Administratorem.

Z Administratorem można się skontaktować:

korespondencyjnie, pod adresem:  „JAG” PPH Spółka z o.o. z siedzibą w Liskowie (62-850), ul. Słoneczna 6, 62 – 850 Lisków
za pośrednictwem wiadomości e-mail: RODO@JAG.PL

II Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1) W przypadku dokonywania zakupu po zalogowaniu do konta klienta:

Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie Internetowym tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej), adres dostawy, przetwarzane są:

w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym;
w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;
w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

2) W przypadku dokonywania zakupu bez logowania do konta klienta:

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), adres dostawy,  przetwarzane są:

w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;
w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

W przypadkach wskazanych w niniejszym ust. II, podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz z Administratorem, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
wywiązanie się z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

            - w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość ochrony interesów przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków);

            - w celu prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz w celu udoskonalania oferowanych przez nas usług i towarów;

            - w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom.

III Inne formularze

Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach Sklepu Internetowego, obejmujące m.in.: takie informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e -mail,  nazwę firmy, służą do identyfikacji Ciebie jako klienta, nawiązania z Tobą kontaktu handlowego, odpowiedzi na zadawane pytania, prowadzenia negocjacji handlowych. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, to przekazane przez Ciebie dane osobowe, będą wykorzystywane w celach marketingowych własnych produktów i usług Administratora.

Dane osobowe zbierane na zasadach wskazanych w niniejszym ust. III  są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dla cofnięcia zgody wystarczy złożenie oświadczenia, z którego będzie wynikać wola cofnięcia zgody, poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych w ust. I.

IV Odbiorcy danych

Kategoriami odbiorców, którym Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione są: pracownicy Administratora, współpracownicy Administratora, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, firmy dostawcze, kurierzy, w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązania przez Administratora.

Administrator nie przekazuje i nie będzie przekazywał Twoich danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

V Prawo dostępu do danych

Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania swoich danych przez Administratora. Sprzeciw powinien być wniesiony na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w ust. I.

VII Prawo do skargi

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

VIII Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie  usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie  zakupów w Sklepie Internetowym.

IX Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie podlegają profilowani ani nie będzie stosowane w stosunku do Ciebie zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

X Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, Administrator będzie je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym Administrator może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika Administrator będzie  je przetwarzać do momentu Twojej rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym. Administrator może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), Administrator będzie je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących (i) tworzenie Twojego profilu klienta w celu przedstawiania Ci informacji marketingowych, Administrator będzie je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla tych celów.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji  prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię, Administrator będzie je przetwarzać przez okres istnienia  prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a Administrator nie będzie mógł wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Twoich praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XI Niezbędne działania Administratora w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu  (Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw  lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

XII Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Administrator przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych przestrzega następujących zasad:

1.   Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której dane są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

2.   Ograniczenie celu przetwarzania danych - dane są zbierane przez Administratora w sposób zgodny z celami ich przetwarzania. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym nie jest uznawane przez Administratora za niezgodne z pierwotnymi celami.

3.   Minimalizacja ilości przetwarzania danych - Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

4.   Prawidłowość przetwarzanych danych- Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

5.   Ograniczenie   i celów, dla których dane mogą być przechowywane - Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.

6.   Zapewnienie przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Zasada rozliczalności - Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej.

XIII Obowiązki Administratora Danych Osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są raz na pół roku poddawane przeglądom i uaktualniane.

XIV Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Administratora prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody.

XV Zasady bezpieczeństwa

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

Ustanowieniu loginu i hasła Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie;
Wylogowaniu się z konta użytkownika po zakończonych zakupach, poprzez kliknięciu ikony ,,wyloguj''. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony;
Zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy;
Korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów, korzystaniu z zaufanych komputerów.

XVI Obowiązywanie i zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018r.

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejsej polityce mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej: www.sklep.jag.pl.

0
Koszyk jest pusty